برگشت آزادی ساعت پنج تاریخ 24 ام//

سرویس برگشت به آزادی از جاده شهریار می باشد و هیچ گونه توقفی تا میدان آزادی نوخواهد داشت.

10,000تومان